Khách hàng In

- Các công ty cơ điện

- Các công ty xây dựng

- Các công ty tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống nước, hệ thống PCCC

- Các công ty xử lý nước thải

- Các công ty cấp thoát nước

- Câc nhà thầu thi công lắp đặt hệ thống nước và hệ thống PCCC

- Các tổng thầu EPC 

- Các chủ thầu xây dựng

- Các chủ đầu tư xây dựng 

.........